ALGEMENE VOORWAARDEN P. HEIJNENS INSTALLATIES B.V.

I. ALGEMENE BEPALINGEN VOORWAARDEN

Artikel 1 Werkingssfeer

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op tussen een klant en een installateur overeengekomen werk met betrekking tot een installatie, met uitzondering van:
- werk binnen het kader van een onderhoud/service-abonnement;
- werk met betrekking tot een signaleringssysteem.

Artikel 2 Definities

 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder

  • -  klant: opdrachtgever in de vorm van natuurlijk persoon of bedrijf;

  • -  installateur: opdrachtnemer, in deze P. Heijnens Installaties B.V., die handelt in de uitoefening van beroep of

   bedrijf;

  • -  werk: het totaal van de tussen de klant en de installateur overeengekomen werkzaamheden en de daarbij door

   de installateur geleverde materialen;

  • -  installatie: verwarmingsinstallatie, luchtbehandelingsinstallatie, elektrotechnische installatie, (warm)

   waterinstallatie, dakwerk, riolering, vloerverwarming, zonnepaneleninstallatie, sanitaire voorziening en andere

   voorzieningen die zijn bestemd voor gebruik, distributie, opslag of afvoer van gas, (hemel)water en elektriciteit;

  • -  signaleringssysteem: een installatie, bestaande uit middelen om waar te nemen, te ontdekken, en/of te

   registreren en eventueel via geluid, licht of andere middelen te waarschuwen en/of door te melden, gericht op

   beveiliging tegen en/of bestrijding van inbraak of brand;

  • -  meer- en minderwerk: door de klant gewenste toevoegingen aan respectievelijk verminderingen van het

   overeengekomen werk die leiden tot bijbetaling boven of inhouding op de overeengekomen aanneemsom;

  • -  onderhoud: alle periodieke werkzaamheden die gericht zijn op bedrijfszeker en veilig gebruik van de installatie;

  • -  service: het geheel van handelingen gericht op onderzoek naar en/of verhelpen van de oorzaak van een

   onverwacht opgekomen gebrek zoals bijvoorbeeld storing, verstopping of lekkage;

  • -  onderhoud/service-abonnement: de overeenkomst die de installateur aanbiedt tot het geregeld verrichten van

   onderhoud en/of service aan een installatie;

  • -  stelpost: een als zodanig in het aanbod c.q. de overeenkomst aangeduid bestedingsdoel met een daarbij

   genoemd geldbedrag, dat in de aanneemsom is begrepen en ten laste waarvan nader in de overeenkomst beschreven uitgaven worden gebracht, waarbij het geldbedrag op een zodanig niveau moet zijn gesteld dat het bestedingsdoel met het genoemde geldbedrag kan worden gerealiseerd.

 2. Alle in deze voorwaarden genoemde bedragen zijn inclusief BTW.

II. AANBOD

Artikel 3 Aanbod van de installateur

 1. Het aanbod voor werk dat naar verwachting € 650 te boven zal gaan, wordt schriftelijk of langs elektronische weg gedaan in de vorm van een offerte, tenzij spoedeisende omstandigheden dit onmogelijk maken. Het aanbod wordt voorzien van een dagtekening en is onherroepelijk gedurende 20 dagen na ontvangst. Op ieder aanbod zijn de volgende leden van dit artikel van toepassing.

 2. Het aanbod omvat een omschrijving van de te verrichten werkzaamheden en de te leveren materialen, die voldoende gedetailleerd is om een goede beoordeling van het aanbod door de klant mogelijk te maken.

 3. Het aanbod geeft inzicht in de prijsvorming methode die zal worden gehanteerd: aanneemsom (een vast bedrag waartegen het werk verricht wordt) of regie. Het aanbod kan een combinatie van de twee prijsvorming methoden bevatten in de vorm van voor een deel van het werk aanneemsom en voor een deel van het werk regie.

 4. Indien het aanbod een stelpost bevat, dan wordt duidelijk omschreven welke artikelen en werkzaamheden in deze stelpost zijn begroot.

 5. Het aanbod vermeldt de betalingswijze.

 6. De van het aanbod deel uitmakende tekeningen, technische omschrijvingen, ontwerpen en berekeningen, die

  door de installateur of in zijn opdracht vervaardigd zijn, blijven eigendom van de installateur tenzij het aanbod wordt geaccepteerd. Dit laat onverlet het intellectuele eigendomsrecht van de installateur. Zij mogen niet zonder zijn toestemming aan derden ter hand worden gesteld of getoond. Zij mogen evenmin zonder zijn toestemming worden gekopieerd of anderszins vermenigvuldigd. Indien geen opdracht wordt verleend dienen deze bescheiden binnen 14 dagen na een daartoe door de installateur gedaan verzoek franco aan hem te worden toegezonden.

 7. Indien de klant het aanbod niet accepteert, dan is de klant uitsluitend verplicht de kosten die gemoeid zijn met het tot stand brengen van het aanbod aan de installateur te vergoeden als de installateur de klant direct bij of na het vragen van het aanbod schriftelijk heeft gewezen op het bestaan van deze verplichting en de hoogte van deze kosten. In geval de installateur van de in dit lid bedoelde mogelijkheid gebruik maakt en de klant de kosten heeft voldaan, gaan de bij het aanbod behorende tekeningen, technische omschrijvingen, ontwerpen en berekeningen over in eigendom op de klant, onverminderd het intellectuele eigendomsrecht van de installateur.

 8. Het aanbod gaat vergezeld van een exemplaar van deze algemene voorwaarden.

III. TOTSTANDKOMING EN UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

Artikel 4 Totstandkoming

De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding door de klant. De aanvaarding door de klant gebeurt bij voorkeur en waar mogelijk langs schriftelijke of elektronische weg. De installateur bevestigt langs elektronische weg de opdracht aan de klant in de vorm van een orderbevestiging.

Artikel 5 Verplichtingen van de installateur

 1. De installateur zal het werk goed, deugdelijk en naar de bepalingen van de overeenkomst uitvoeren. De werkzaamheden worden verricht binnen de normale werktijden van de installateur, tenzij anders overeengekomen. Indien de opdracht van de klant aan de installateur strekt tot het verlenen van service, is de installateur verplicht om zich in te spannen om de oorzaak van het gebrek op te sporen en vervolgens de oorzaak van het gebrek te verhelpen.

 2. De installateur neemt bij de uitvoering van het werk de daarop van toepassing zijnde voorschriften in acht, zoals deze van kracht zijn of zullen zijn ten tijde van de uitvoering van het werk. Een verhoging van de prijs als gevolg van wijziging van de voorschriften mag aan de klant worden doorberekend, mits de installateur aantoont dat hij op het moment van sluiten van de overeenkomst niet van de wijziging op de hoogte kon zijn.

 3. De installateur is verplicht de klant te wijzen op de op het eerste gezicht kenbare en voor het werk relevante onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden;
  - onjuistheden in de door de klant verlangde werkwijzen en constructies;
  - gebreken van de (on)roerende zaak waaraan het werk wordt verricht;

  - (bodem)verontreiniging, milieubelastende stoffen en/of bacteriën (zoals bijvoorbeeld asbest en legionella) in of bij de (on)roerende zaak waaraan het werk wordt verricht;

  - gebreken in of ongeschiktheid van materialen of hulpmiddelen die door de klant ter beschikking zijn gesteld;
  - onjuistheden in de door of namens de klant verstrekte gegevens;
  - al het voorgaande voor zover deze zich voor of tijdens de uitvoering van het werk aan de installateur openbaren

  en de installateur terzake deskundig moet worden geacht.

 4. De installateur is aansprakelijk voor schade, tenzij deze niet aan hem kan worden toegerekend, tot een bedrag

  waarvoor de installateur maximaal verzekerd is.
  De installateur vrijwaart de klant tegen aanspraken van derden tot vergoeding van schade, voor zover deze
  door de uitvoering van zijn werk is toegebracht en te wijten is aan de nalatigheid, onvoorzichtigheid of verkeerde handelingen van de installateur zelf of van zijn ondergeschikten of van andere door hem bij de uitvoering van het werk ingeschakelde hulppersonen.

Artikel 6 Verplichtingen van de klant

 1. De klant stelt de installateur in de gelegenheid het werk te verrichten.

 2. De klant zorgt ervoor dat de installateur tijdig kan beschikken over de voor het werk benodigde goedkeuringen

  (zoals vergunningen en ontheffingen) en de door hem voor het werk te verschaffen gegevens. De installateur

  geeft hiervoor desgewenst aanwijzingen op zijn vakgebied.

 3. De klant verschaft de hem ter beschikking staande aansluitingsmogelijkheden ten behoeve van de voor het werk

  benodigde energie. De benodigde elektriciteit, gas en water zijn voor zijn rekening van de klant.

 4. De klant draagt zorg voor een ongestoord gebruik van de opslagruimte en zorgt als een goed bewaarder voor de

  zaken in de opslagruimte.

 5. De klant dient ervoor te zorgen dat door derden uit te voeren werkzaamheden en/of leveringen, die niet tot het

  werk van de installateur behoren, zodanig en zo tijdig worden verricht dat de uitvoering van het werk daarvan geen vertraging ondervindt. Indien niettemin vertraging in de zin van dit lid ontstaat, dient de klant de installateur hiervan tijdig in kennis te stellen.

 6. Indien de aanvang of voortgang van het werk wordt vertraagd door een omstandigheid die voor risico van de klant komt, dan dient de klant de daaruit voor de installateur voortvloeiende schade te vergoeden indien deze aan de klant kan worden toegerekend.

 7. De klant draagt het risico voor schade veroorzaakt door:
  - onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden;
  - onjuistheden in de door de klant verlangde constructies en werkwijzen;
  - gebreken aan de (on)roerende zaak waaraan het werk wordt verricht;
  - (bodem)verontreiniging, milieubelastende stoffen en/of bacteriën (zoals bijvoorbeeld asbest en

  legionella) in of bij de (on)roerende zaak waaraan het werk wordt verricht;
  - gebreken in materialen of hulpmiddelen die door de klant ter beschikking zijn gesteld;
  - onjuistheden in de door of namens de klant verstrekte gegevens.
  - problemen of inbreuk ten aanzien van software, lokaal of via internet. Klant is verantwoordelijk voor veiligheid

  van programmatuur en data.
  Dit laat onverlet de waarschuwingsplicht van de installateur op grond van artikel 5 lid 3.

 8. In geval van een tekortkoming van de installateur bij de uitvoering van de overeenkomst wijst de klant de installateur daar zo spoedig mogelijk schriftelijk op, met een duidelijke omschrijving van de tekortkoming en met een redelijke termijn om de tekortkoming te herstellen, tenzij de installateur reeds door de enkele tekortkoming in verzuim is.

Artikel 7 Meer- en minderwerk

 1. Bij de prijsvorming methode aanneemsom kunnen klant en installateur, nadat de overeenkomst tot stand is gekomen, meer- en minderwerk overeenkomen. Daarbij maken zij afspraken over het in vergelijking met de oorspronkelijke overeenkomst extra uit te voeren resp. achterwege te laten werk en de gevolgen daarvan voor de prijs en de oplevering.

 2. In geval van door de klant opgedragen meerwerk kan de installateur alleen aanspraak maken op een verhoging van de prijs, indien hij de klant tijdig heeft gewezen op de daaruit voortvloeiende prijsverhoging, tenzij de klant dit zelf reeds had moeten begrijpen.

 3. Indien minder wordt uitgegeven dan in de stelpost begroot dan geldt dit niet als minderwerk, tenzij er op verzoek van de klant artikelen uit de stelpost zijn gehaald. In dat geval geldt de afwijking van de stelpost als minderwerk.

 4. Meer- en minderwerk voor een bedrag van meer dan € 300 wordt direct bij het maken van de afspraken schriftelijk vastgelegd, behalve in spoedeisende omstandigheden.

 5. Het ontbreken van een document laat de aanspraken van installateur resp. klant op verrekening van meerwerk resp. minderwerk onverlet. In dat geval rust het bewijs van de overeenkomst op degene die de aan- spraak maakt.

Artikel 8 Onvoorziene omstandigheden

 1. Wanneer zich onvoorziene omstandigheden voordoen, dan meldt de installateur dat zo spoedig mogelijk aan de klant en onderbreekt de installateur voor zover de onvoorziene omstandigheid dat nodig maakt zijn werkzaamheden, behalve voor zover de onvoorziene omstandigheid onmiddellijk handelen vereist.

 2. Eventuele extra kosten die de installateur moet maken in verband met een onvoorziene omstandigheid die onmiddellijk handelen vereist en die redelijk zijn ter beperking van de schade, zullen door de klant worden vergoed.

 3. Indien de onvoorziene omstandigheid niet onmiddellijk handelen vereist, dan zullen partijen gezamenlijk de verdere uitvoering van het werk bepalen.

 4. Door overmacht kan het nodig zijn om deze aanbieding en de daarin afgesproken prijzen en termijnen aan te passen. P. Heijnens Installaties BV is niet aansprakelijk voor het daardoor overschrijden van overeengekomen termijnen en opleverdata en heeft in het geval van overmacht het recht prijzen aan te passen. Als overmacht wordt in ieder geval gezien het niet tijdig beschikbaar zijn van de benodigde materialen en/of het tussentijds aanpassen van prijzen door leveranciers. P. Heijnens Installaties BV zal u daar steeds zo tijdig mogelijk schriftelijk over informeren.

 5. P. Heijnens Installaties BV heeft het recht de prijzen aan te passen als de leverancier(s) zijn prijzen fors (meer dan 5%) verhoogt. Dit mag P. Heijnens Installaties BV alleen doen als de prijsstijging(en) van de leverancier(s) bij het sluiten van de overeenkomst niet te voorzien waren én de leverancier(s) de hogere prijzen doorvoeren op het moment dat de artikelen worden afgeroepen/geleverd. P. Heijnens Installaties mag de prijzen dan verhogen met hetzelfde percentage waarmee de leverancier(s) de prijzen heeft verhoogd.

Artikel 9 Ontbinding

 1. Als de klant de order (deels) annuleert nadat deze definitief was, heeft de installateur het recht 25% van de prijs van het onderdeel dat geannuleerd wordt aan te rekenen als boete.

 2. Wordt de uitvoering van het werk voor een der partijen onmogelijk door een oorzaak die hem niet kan worden toegerekend, dan is deze gerechtigd de uitvoering van het werk te (doen) beëindigen tegen vergoeding aan de andere partij van de reeds feitelijk gemaakte kosten.

Artikel 10 Oplevering

 1. Het werk is opgeleverd wanneer de installateur aan de klant heeft meegedeeld dat het werk voltooid is en de klant het werk heeft aanvaard.

 2. Het werk wordt als opgeleverd beschouwd:
  - hetzij wanneer 8 dagen zijn verstreken nadat de klant van de installateur de mededeling heeft

  ontvangen dat het werk is voltooid en de klant heeft nagelaten het werk te aanvaarden dan wel af te keuren;
  - hetzij wanneer de klant de installatie (opnieuw) in gebruik neemt, met dien verstande dat door ingebruikneming

  van een gedeelte van het werk dat gedeelte als opgeleverd wordt beschouwd, tenzij het aan ingebruikneming verbonden gevolg (oplevering) niet gerechtvaardigd is.

IV. BETALING

Artikel 11 Betaling in termijnen

 1. Partijen komen in de orderbevestiging de betalingstermijnen overeen. Indien dit niet expliciet vermeld wordt, dient de betaling telkens plaats te vinden uiterlijk 14 dagen na ontvangst van de rekening.

 2. Indien betaling in termijnen is overeengekomen en de installateur zijn verplichting terzake van de voortzetting van het werk niet nakomt, heeft de klant de bevoegdheid zijn betaling van een termijn op te schorten, onverminderd het bepaalde in artikel 8.

 3. De installateur kan bij het sluiten van de overeenkomst zekerheid bedingen van de klant.

 4. Na het sluiten van de overeenkomst kan de installateur zekerheid bedingen indien hij goede grond heeft te vrezen dat de klant zijn betalingsverplichting niet zal nakomen. Indien en zolang de klant in dat geval weigert of niet in staat is zekerheid te stellen, is de installateur gerechtigd de uitvoering van het werk te onderbreken, voor zover dit gerechtvaardigd is.

Artikel 12 De eindafrekening

 1. Binnen een redelijke termijn na de oplevering dient de installateur bij de klant de eindafrekening in.

 2. In geval van toepassing van de prijsvorming methode aanneemsom bevat de eindafrekening een duidelijke

  omschrijving van de oorspronkelijke opdracht en het eventueel opgedragen meer- en/of minderwerk.

 3. In geval van toepassing van de prijsvorming methode regie bevat de eindafrekening een specificatie van de

  gebruikte materialen en de kosten daarvan, van de gewerkte uren en de uurtarieven, en van de overige kosten.

 4. Betaling van de eindafrekening vindt plaats binnen 14 dagen na ontvangst van de rekening.

Artikel 13 Niet nakomen betalingsverplichting

 1. Indien de klant niet tijdig betaalt wordt hij wettelijk geacht zonder enige ingebrekestelling in verzuim te verkeren. Niettemin zendt de installateur na het verstrijken van de betalingsdatum één betalingsherinnering, waarin hij de klant op zijn verzuim wijst en hem alsnog de gelegenheid geeft binnen 14 dagen na ontvangst van deze betalingsherinnering te betalen.

 2. Over de betaling die niet tijdig is verricht, kan de installateur rente in rekening brengen vanaf het verstrijken van de betalingsdatum. Deze rente is gelijk aan de wettelijke rente ingevolge artikel 6:119 van het Burgerlijk Wetboek.

 3. De installateur is na verloop van de in lid 1 bedoelde termijn van 14 dagen bevoegd zonder nadere ingebrekestelling tot invordering over te gaan van het aan hem verschuldigde bedrag.Indien de installateur hiertoe overgaat, zijn de daaraan verbonden buitengerechtelijke kosten voor rekening van de klant. De hoogte van deze kosten is onderworpen aan wettelijke grenzen. Daarvan kan in het voordeel van de klant worden afgeweken.

 4. De installateur blijft de eigenaar van nog niet verwerkte materialen, totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.

Artikel 14 Opschorting van betaling

 1. Indien het opgeleverde werk niet voldoet aan de overeenkomst, heeft de klant het recht de betaling op te schorten, met dien verstande dat het op te schorten bedrag in een redelijke verhouding dient te staan tot het geconstateerde gebrek.

 2. Indien het opgeschorte bedrag niet in een redelijke verhouding staat tot het geconstateerde gebrek, heeft de installateur het recht rente te vorderen over het te veel opgeschorte bedrag.

V. GARANTIE

Artikel 15 Garantie door de installateur

 1. De installateur garandeert dat eventuele gebreken in het werk ten gevolge van de installatiewerkzaamheden, binnen 24 maanden na de oplevering aan de dag treden kosteloos worden verholpen.
  Voor de productgarantie wordt verwezen naar de garantie zoals verstrekt door de producent.
  Er wordt geen garantie gegeven op energieverbruik of energieopbrengsten van een installatie.

  Op het sanitair dat niet door de installateur wordt geleverd, kan geen garantie verleend worden (voor, tijdens en

  na de montage).

 2. De garantietermijnen zoals genoemd in de lid 1 gelden tenzij de installateur en de klant een langere

  garantietermijn overeenkomen.

 3. De garantie zoals bedoeld in de voorgaande leden vervalt indien:

  - gebreken aan de installatie niet binnen bekwame tijd nadat ze ontdekt werden of redelijkerwijs ontdekt hadden kunnen worden schriftelijk aan de installateur zijn gemeld;

  - gebreken zijn veroorzaakt door een fout, onoordeelkundig gebruik of verzuim van de klant die de opdracht heeft gegeven of zijn rechtsopvolger, dan wel door van buiten komende oorzaken;

  - het gebrek geen gevolg is van het werk;
  - gedurende de garantietermijn zonder schriftelijke toestemming van de installateur aan een derde opdracht is

  verstrekt van welke aard dan ook om aan de installatie voorzieningen te treffen, dan wel wanneer door de klant zelf zodanige voorzieningen zijn getroffen, met dien verstande dat de garantie niet vervalt als dat gezien de aard en omvang van de getroffen voorzieningen niet gerechtvaardigd is;

  - gedurende de garantieperiode geen periodiek onderhoud wordt verricht aan apparatuur die onderhoud behoeft; - de klant niet aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, tenzij hij gebruik maakt van het recht de betaling

  op te schorten overeenkomstig artikel 14, met dien verstande dat de garantie niet vervalt in het geval de klant geen enkel verwijt kan worden gemaakt van het niet tijdig betalen.

VI. SLOTBEPALINGEN Artikel 16 Toepasselijk recht

Algemene voorwaarden P. Heijnens Installaties BV, versie 1.2 Pagina 4 van 5

Het Nederlands recht is van toepassing op de overeenkomsten die op basis van deze algemene voorwaarden zijn gesloten, worden gewijzigd of aangevuld. Eventuele geschillen ressorteren onder de rechtbank in Maastricht.